Natuur & Milieu

Energievisie geeft richting aan de energietransitie

OLDENZAAL - Energie van Noordoost Twente, het samenwerkingsverband van de gemeente Dinkelland, Losser, Oldenzaal en Tubbergen hebben samengewerkt aan een energievisie die de komende jaren richting geeft aan de energietransitie. Het college van de gemeente Oldenzaal heeft deze energievisie als eerste in Noordoost Twente vastgesteld. De energievisie beschrijft de manier waarop we in de toekomst duurzaam omgaan met onze energie.

De gemeenten in Noordoost Twente werken intensief samen op het gebied van energiebeleid en leveren ze ook samen een bijdrage aan het duurzaam opwekken van energie, onderdeel van de Regionale Energiestrategie Twente (RES). De RES Twente richt zich op de bijdrage van Twente aan de landelijke klimaatdoelstellingen.

Ambities
De gemeente Oldenzaal heeft de ambitie om zich, binnen de mogelijkheden, maximaal in te spannen voor de energietransitie in Noordoost Twente door het scheppen van kaders en het informeren, inspireren en adviseren van inwoners en ondernemers.

Energieopwekking houdt niet op bij de gemeentegrenzen, maar vraagt om een goede afstemming en samenwerking tussen gemeenten nu en in de toekomst. Samen maken we de stap naar duurzame energie.

Zonne- en windenergie
Tot 2030 hebben de Noordoost-Twentse gemeenten het doel om 335 GWh aan duurzame energie op te wekken. Dit doel kan gerealiseerd worden met 18 grote windmolens, 63 ha zon op daken en 100 hectare aan zonnevelden. Er wordt voornamelijk gebruik gemaakt van zonne- en windenergie, omdat deze bewezen technieken zijn en realiseerbaar zijn voor 2030. Beide technieken zijn nodig om de klimaatdoelstellingen te kunnen halen.

Ontwikkelingen
Ontwikkelingen op het gebied van nieuwe vormen van duurzame energie, zoals kernenergie, diepe geothermie, waterstof etc., worden op de voet gevolgd en zonodig zal ook de visie en het beleid in Noordoost Twente daarop aangepast worden. De energievisie geeft richting, de beleidstukken voor zonne-energie (vastgesteld 2019) en windenergie (in ontwikkeling) schetsen de kaders voor toekomstige zonne- en windprojecten.

Uitgangspunten
Belangrijk uitgangspunt uit de energievisie is dat de energietransitie samen met inwoners wordt vormgeven. Daarbij houden we de opbrengsten en lasten zoveel mogelijk lokaal. We hebben oog voor een goede ruimtelijke inpassing en houden rekening met de eigen identiteit en kenmerken van ons gebied.