Algemeen

Zonnepark bij rioolwaterzuivering Oldenzaal officieel geopend

Afgelopen week is het zonnepark bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties van Oldenzaal officieel in gebruik genomen. Lid van het dagelijks bestuur van waterschap Vechtstromen Erik Lievers, gedeputeerde Tijs de Bree van de provincie Overijssel en Louis Koopman, voorzitter van de stuurgroep Regionale Energiestrategie (RES) Twente zetten met een schakelaar het eerste zonneveld aan. In totaal bouwen wij dit jaar negen zonneparken bij waterzuiveringsinstallaties. Hiermee wordt straks ruim de helft van de benodigde energie om het afvalwater van 805.000 inwoners en bedrijven te zuiveren duurzaam opgewekt. De zonneparken betekenen een belangrijke stap naar een energieneutraal Waterschap Vechtstromen.

Het waterschap zuivert jaarlijks het afvalwater van 805.000 inwoners en bedrijven. Hiervoor is veel energie nodig. Om dit zo duurzaam mogelijk te doen, komen er negen zonneparken met in totaal twintigduizend zonnepanelen bij de rioolwaterzuiveringsinstallaties. Ook wordt er rekening gehouden met biodiversiteit door het aanleggen van groenstroken en het inzaaien van de velden onder de zonnepanelen met bloemrijke grasmengsels. In Oldenzaal gaat het om 2628 zonnepanelen. Deze zonnepanelen leveren 55% van de benodigde stroom voor de Oldenzaalse zuivering. “Hiermee laten we zien dat we niet alleen praten over CO2-reductie, maar ook actie ondernemen. Met het zonnepark in Oldenzaal zijn de eerste concrete resultaten zichtbaar”, aldus Erik Lievers van Waterschap Vechtstromen. “Dat is gelukt met steun van de provincie en de partners binnen Nieuwe Energie Overijssel (NEO). Daarmee is meteen duidelijk hoe belangrijk NEO is voor kennisdeling en financiële ondersteuning. Daarnaast heeft het bestuur van het waterschap zelf €10 miljoen beschikbaar gesteld voor de realisatie van de 8,2 ha zonnevelden in Overijssel en Drenthe.” Ook kan opgemerkt worden dat er geen bezwaren van burgers zijn ingediend tegen de aanleg van de zonnepanelen op de rioolwaterzuiveringen. 

 

Stappen in de energietransitie 

Gedeputeerde Tijs de Bree: “Alleen met goede samenwerking zetten we stappen in de energietransitie. In 2017 hebben wij een overeenkomst getekend voor de opwek van schone energie. Goed om te zien dat het waterschap die woorden nu omzet in daden, en levert! Samen pakken we de kansen die de energietransitie biedt: een schoner milieu, maar ook minder verspilling en werkgelegenheid.” 

De RES Twente is blij met de realisaties van het nieuwe zonnepark bij de rioolwaterzuivering. “De partners van de RES Twente hebben samen de ambitie om in 2030 de helft van ons huidige elektriciteitsverbruik op te wekken,“ licht voorzitter Louis Koopman toe. “Dat doen we met een combinatie van wind- en zonne-energie. Het waterschap levert met dit zonnepark een belangrijke bijdrage aan ons doel om 1,5 Terrawattuur duurzaam op te wekken. Samen zetten we de stap naar een energieneutraal Twente in 2050. 

Nieuwe kansen benutten Tijdens de bijeenkomst klonk duidelijk de oproep aan partners, waaronder provincie en Waterschap Drents -Overijsselse Delta, om gezamenlijk vervolgstappen te zetten en nieuwe kansen te benutten. “Het gaat niet alleen om technische uitdagingen, maar ook om de ontwikkeling van draagvlak voor een nieuw ‘’energielandschap’ waarbij biodiversiteit punt van aandacht is”, stelt Lievers. “We kunnen daarbij denkkracht en kennis gebruiken over alle facetten van de energietransitie.”